Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiêu đề văn bản Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 quy định mức thưởng đối với tập thể, cá nhân lập thành tích cao...
Số hiệu 1416/SVHTTDL-VP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 31/08/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---