Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khai giảng lớp truyền dạy nâng cao kỹ năng thực hành, trình diễn một số loại hình di sản văn hóa truyền thống dân tộc Nùng xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-SVHTTDL ngày 28/3/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện tiểu dự án số 7 thuộc dự án 6 (Xây dựng mô hình văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số) năm 2024: Xây dựng mô hình văn hóa truyền thống dân tộc Nùng xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia; Kế hoạch số 76/KH-SVHTTDL ngày 03/4/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức lớp truyền dạy nâng cao kỹ năng thực hành, trình diễn  một số loại hình di sản văn hóa truyền thống dân tộc Nùng xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia.

Ngày 09/4/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Bình Gia, UBND xã Thiện Thuật tổ chức lớp truyền dạy nâng cao kỹ năng thực hành, trình diễn một số loại hình di sản văn hóa truyền thống dân tộc Nùng, trong đó tập trung vào một số loại hình như: múa sư tử, hát sli, trang phục truyền thống. Đây là một trong các nội dung thuộc dự án “Xây dựng mô hình văn hóa truyền thống dân tộc Nùng xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia” được thực hiện theo Hướng dẫn số 1684/HD-BVHTTDL ngày 28/4/2023 về việc thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Ông Phan Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,    Trưởng Ban tổ chức lớp truyền dạy phát biểu khai giảng

 Ông Lèo Văn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Gia phát biểu

 

Các học viên tham gia lớp truyền dạy

 

Việc tổ chức lớp truyền dạy nâng cao kỹ năng thực hành, trình diễn là một trong những việc làm thiết thực, có ý nghĩa để gìn giữ, lưu truyền cho các thế hệ mai sau những giá trị độc đáo, mang đậm tính nhân văn, những phong tục, tập quán tốt đẹp về lề lối sinh hoạt văn hoá truyền thống; từng bước hình thành và nâng cao chất lượng hoạt động, kỹ năng thực hành, trình diễn một số loại hình di sản văn hóa truyền thống dân tộc Nùng xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia; đảm bảo số lượng, tính kế thừa đối với các thành viên câu lạc bộ hoặc mô hình sinh hoạt văn hóa dân gian ở địa phương nhằm duy trì hoạt động thường xuyên và mang tính chuyên sâu để tạo sự lan tỏa trong xã hội. Đồng thời từng bước đáp ứng các chỉ tiêu Nghị quyết 58-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban chấp hành tỉnh về công tác dân tộc và thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch thực hiện Đề án dân ca, dân vũ dân nhạc của tỉnh đã đề ra (đến năm 2025 có 50% thôn, bản trên địa bàn có câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ) nhằm tiếp tục khơi dậy tinh thần bảo tồn, làm giàu và phát huy các giá trị di sản văn hoá dân tộc trong đông đảo các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển kinh tế du lịch, thu hút du khách đến với địa phương./.

                                                                           Nguyễn Thị Thắm

Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình