TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

TT

HỌ TÊN

CHỨC DANH/

ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

CỐ ĐỊNH

ĐỊA CHỈ EMAIL

 

LÃNH ĐẠO SỞ

 

 

 

 1.  

Ông Nguyễn Đặng Ân

Giám đốc

0205.3779199

annd@langson.gov.vn

 1.  

Ông Phan Văn Hòa

Phó Giám đốc

0205.3703888

phanhoa.ubkt@gmail.com

 1.  

Ông Dương Minh Tuệ

Phó Giám đốc

0205.3801999

dmtue@langson.gov.vn

 1.  

Ông Lưu Bá Mạc

Phó Giám đốc

0205.3871589

 luubamac@langson.gov.vn

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

I

VĂN PHÒNG SỞ

 

 

 1.  

Ông Vi Anh Thắng

Chánh Văn phòng

0205.3872230

vathang@langson.gov.vn

 1.  

Bà Nguyễn Thị Đềm

Phó Chánh Văn phòng

0205.3810283

 ntdem@langson.gov.vn

 1.  

Ông Dương Văn Biên

Phó Chánh Văn phòng

0205.3810253

dvbien@langson.gov.vn

 1.  

Bà Liễu Thu Hồng

Phó Chánh Văn phòng

0205.3702188

 lthong@langson.gov.vn

II

THANH TRA SỞ

 

 

 1.  

Ông Hoàng Gia Tôn

Chánh Thanh tra

0205.3810633

 hgton@langson.gov.vn

 1.  

Bà Hoàng Thị Vân

Phó Chánh Thanh tra

0205.3889993

 htvan@langson.gov.vn

III

PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH

 

 

 1.  

Bà Hà Thị Lư

Trưởng phòng

0205.3874644

htlu@langson.gov.vn

 1.  

Bà Nguyễn Thị Thắm

Phó Trưởng phòng

0205.3776253

thamnt@langson.gov.vn

 1.  

Bà Hoàng Thị Hoài

Phó Trưởng phòng

0205.3811483

hthoai@langson.gov.vn

IV

PHÒNG QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO

 

 

 1.  

Ông Phương Ngọc Thuyên

Trưởng phòng

0205.3706188

 pnthuyen@langson.gov.vn

 1.  

Ông Lương Trọng Hảo

Phó Trưởng phòng

0918981685

 haolt@langson.gov.vn

V

PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH

 

 

 1.  

Bà Đặng Thùy Lan

Trưởng phòng

0205.3871930

dtlan@langson.gov.vn

 1.  

Bà Trương Vi Hà

Phó Trưởng phòng

0205.3810227

 tvha-03@langson.gov.vn

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

 

I

TRUNG TÂM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

 

 

 1.  

Ông Phùng Văn Muộn

Phó Giám đốc

0914994484

pvmuon@langson.gov.vn

 1.  

Ông Chu Mai Vinh

Phó Giám đốc

0912340756

 cmvinh@langson.gov.vn

 1.  

Bà Hoàng Thị Hà

Phó Giám đốc

0982873573

 htha-15@langson.gov.vn

II

TRUNG TÂM PHÁT HÀNH PHIM VÀ CHIẾU BÓNG

 

 1.  

Ông Phạm Viết Võ

Giám đốc

0979838567

pvvo@langson.gov.vn

 1.  

Ông Hoàng Văn Hanh

Phó Giám đốc

0949218827

hanhhv@langson.gov.vn

III

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU TDTT

 

 1.  

Ông Nguyễn Chí Toàn

Giám đốc

0205.3775124

nctoan@langson.gov.vn

 1.  

Ông Đồng Quang Sáng

Phó Giám đốc

0205.3775123

 dqsang@langson.gov.vn

 1.  

Ông Hoàng Văn Định

Phó Giám đốc

0205.3822656

 hvdinh-06@langson.gov.vn

IV

BẢO TÀNG TỈNH

 

 

 1.  

Ông Nông Đức Kiên

Giám đốc

0205.3822456

 ndkien@langson.gov.vn

 1.  

Bà Dương Thị Bình

Phó Giám đốc

0205.3812631

 dtbinh-05@langson.gov.vn

 1.  

Bà Lương Thanh Huyền

Phó Giám đốc

0988310847

 huyenlt@langson.gov.vn

V

THƯ VIỆN TỈNH

 

 

 1.  

Bà Hoàng Thanh Mai

Giám đốc

0205.3815504

 htmai@langson.gov.vn

 1.  

Bà Phạm Minh Hạnh

Phó Giám đốc

0205.3812340

 pmhanh@langson.gov.vn

 1.  

Ông Nguyễn Hoàng Toàn

Phó Giám đốc

0983617442

 nhtoan@langson.gov.vn

VI

BAN QUẢN LÝ CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT

 

 1.  

Bà Phạm Thị Hương

Phó Trưởng Ban

0358479368

pthuong-06@langson.gov.vn