Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

Nhằm tăng cường quản lý hoạt động tuyên truyền, quảng cáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, ngày 31/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ký Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý hoạt động tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2019. Theo đó, Quy chế có một số điểm cần lưu ý:

          * Về hoạt động tuyên truyền:

(1) Hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, tổ chức các sự kiện, kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước, các sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa xã hội, các hoạt động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên phương tiện tuyên truyền ngoài trời phải gửi thông báo đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi thực hiện.

(2) Hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị bằng phương tiện tuyên truyền ngoài trời của các cơ quan nhà nước, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn huyện, thành phố phải gửi thông báo đến Phòng Văn hóa và Thông tin trước khi thực hiện.

(3) Cơ quan, tổ chức, đoàn thể gửi văn bản thông báo trước khi thực hiện tuyên truyền 05 ngày. Văn bản thông báo ghi rõ đơn vị thực hiện, nội dung, hình thức, kích thước, số lượng, thời gian tuyên truyền; mẫu maket in màu, có đóng dấu của cơ quan, đơn vị.

(4) Thời hạn:

- Tuyên truyền tổ chức sự kiện quy mô cấp tỉnh, kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước: Treo trước sự kiện tối đa 20 ngày, tháo dỡ sau khi kết thúc sự kiện không quá 03 ngày.

- Tuyên truyền các sự kiện không phải sự kiện quy mô cấp tỉnh, kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước; Tuyên truyền các chương trình an sinh xã hội, dịch vụ không có mục đích sinh lợi: Treo trước sự kiện tối đa 10 ngày, tháo dỡ sau khi kết thúc sự kiện không quá 03 ngày.

* Đối với hoạt động quảng cáo:

Tiếp tục thực hiện theo Luật Quảng cáo, các văn bản hướng dẫn thi hành và Quyết định số 106/QĐ-SVHTTDL ngày 19/4/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phốthực hiện một số thủ tục hành chính lĩnh vực quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, theo đó:

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện thông báo sản phẩm quảng cáo trên các phương tiện: băng rôn ngang, băng rôn dọc có nội dung quảng cáo thương mại, biểu diễn nghệ thuật, thể thao, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị có gắn với biểu trưng, logo, nhãn hiệu hàng hóa của nhà tài trợ; biển hiệu gắn quảng cáo; bảng quảng cáo gắn vào công trình xây dựng có sẵn (các mặt tường bên, mặt tiền của công trình, nhà ở; trên tường rào công trình xây dựng) và Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo: Thực hiện các thủ tục hành chính tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (bộ phận “một cửa”) của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Ngoài ra, Quy chế quản lý hoạt động tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn quy định về các khu vực thực hiện tuyên truyền, quảng cáo; Quy định cụ thể đối với việc tuyên truyền bằng băng-rôn, bằng bảng tuyên truyền đứng độc lập; pano, hộp đèn gắn trên cột đèn chiếu sáng; Quy định hoạt động quảng cáo ngoài trời cần phải thực hiện và không thực hiện thông báo sản phẩm quảng cáo; Phân công nhiệm vụ đối với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn; Quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tuyên truyền, quảng cáo; tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo.

                                                                             Hoàng Vân - QLVH