Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Văn bản điều hành
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
01/2011/TT-BTTTT Thông tư công bố danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
06/2011/TT-BTTTT Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
10/2014/QĐ-UBND 30/06/2014 Quyết định Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Biểu trưng (Logo) tỉnh Lạng Sơn
21/2016/QĐ-UBND 06/05/2016 Quyết định Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
05/2016/NĐ-HĐND 29/07/2016 Nghị quyết Nghị quyết về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, khối phố; sân tập thể dục thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020
18/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 Nghị quyết Nghị quyết Quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung tập luyện và thi đấu; chế độ chi tiêu tài chính các giải thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn
52/2016/QĐ-UBND 30/12/2016 Quyết định Quyết định về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn; Sân tập thể dục thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020
14/2017/QĐ-UBND 17/04/2017 Quyết định Quyết định Quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung tập luyện và thi đấu; chế độ chi tiêu tài chính các giải thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn
30/2017/NQ-HĐND 21/07/2017 Nghị quyết Nghị quyết Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh; di tích lịch sử; công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
31/2017/NQ-HĐND 21/07/2017 Nghị quyết Nghị quyết về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
43/2017/QĐ-UBND 14/09/2017 Quyết định Quyết định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh; Di tích lịch sử; Công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
63/2017/QĐ-UBND 20/12/2017 Quyết định Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
13/2018/NQ-HĐND 10/12/2018 Nghị quyết Nghị quyết Quy định mức thưởng đối với tập thể, cá nhân lập thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục, quốc tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
14/2019/QĐ-UBND 31/05/2019 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế quản lý hoạt động tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
08/2007/TT-BTNMT 01/12/2016 Nghị định Hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
08/2017/TT-BTNMT 06/06/2017 Thông tư số 08/2017/TT-BTNMT Quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám