Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
616/SVHTTDL-QLVHGĐ 17-05-2022 Công văn triển khai tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
613/SVHTTDL-QLVHGĐ 17-05-2022 Công văn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
615/SVHTTDL-QLVHGĐ 17-05-2022 Công văn triển khai Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022
575/SVHTTDL-QLVHGĐ 09-05-2022 Công văn đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới
50/KH-SVHTTDL 05-05-2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; tháng hành động vì trẻ em và ngày gia đình việt nam 28/6
49 /KH-SVHTTDL 29-04-2022 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
514/SVHTTDL-QLVHGĐ 26-04-2022 Công văn triển khai tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 02/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 -2028
485/SVHTTDL-QLVHGĐ 20-04-2022 Công văn triển khai tuyên truyền công tác Bảo vệ người tiêu dùng và Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
457/SVHTTDL-QLVHGĐ 18-04-2022 Công văn triển khai tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022
457/SVHTTDL-QLVHGĐ 18-04-2022 Công văn triển khai tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022