Skip to main content
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 190 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH LẠNG SƠN (04/11/1831-04/11/2021)
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRUYỀN THỐNG NGÀNH VĂN HÓA THÔNG TIN (28/08/1945 – 28/08/2021).

 

Những chiến sĩ chiếu bóng trên mặt trận văn hóa.

 

Chỉ sau ít ngày khi cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, trong Tuyên cáo ngày 28/08/1945, Chính phủ đã thành lập Bộ Thông tin tuyên truyền, tiền thân của Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Từ đó, ngày 28/08 trở thành ngày khai sinh của Ngành Văn hóa Thông tin Việt Nam, ngày truyền thống của những người làm công tác văn hóa thông tin cách mạng.

 76 năm xây dựng và phát triển, ứng với mỗi giai đoạn lịch sử và những nhiệm vụ chiến lược khác nhau, Ngành Văn hóa Thông tin đã trải qua 12 lần tách - sát nhập với những tên gọi khác nhau. Hiện nay tên gọi chính thức của Ngành là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với hệ thống tổ chức bộ máy đồng bộ từ trung ương đến cơ sở gồm: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ; cấp tỉnh có Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; cấp huyện có Phòng Văn hóa và Thông tin, đơn vị sự nghiệp Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện; cấp xã có đội ngũ cán bộ công chức phụ trách lĩnh vực văn hóa.

Tại tỉnh Lạng Sơn, cũng giống như nhiều địa phương trong cả nước. Sau cách mạng tháng 8 thành công, Bộ máy chính quyền tỉnh được thiết lập, theo đó Ty Thông tin tuyên truyền là một trong những cơ quan đầu tiên của Chính quyền cách mạng được thành lập vào tháng 1/1946 do đồng chí Hà Nhân Nghĩa - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy làm Trưởng Ty. Đến nay dù trải qua nhiều lần tách, sát nhập và thay đổi tên gọi khác nhau, nhưng 2 chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là “văn hóa và thông tin” vẫn được các thế hệ cán bộ của Ngành Văn hóa Thông tin tỉnh duy trì thực hiện xuyên suốt.

Hiện nay, sự nghiệp văn hóa, Thể thao và Du lịch của Tỉnh Lạng Sơn đã không ngừng phát triển, ngày càng lớn mạnh hơn về thiết chế, về tổ chức, về trình độ quản lý, về hoạt động nghiệp vụ và đạt được thành tựu có ý nghĩa trên các mặt công tác, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng trong việc tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp Nhân dân; đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được phân công; tiếp tục giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống; khuyến khích và tạo điều kiện phát triển các hoạt động nghệ thuật; đồng thời, chọn lọc, tiếp thu những giá trị văn hóa tiên tiến,…góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội.

 

 
  Trong các thiết chế của ngành Văn Hóa Lạng Sơn thì Điện Ảnh Lạng Sơn là một trong những đơn vị được thành lập sớm, vào cuối năm 1957 khi đội chiếu bóng số 42 được điều về Lạng Sơn với biên chế 12 công nhân, hoạt động trên địa bàn huyện Hữu Lũng, Chi Lăng, Thị xã Lạng Sơn, Cao Lộc, Lộc Bình và các huyện trong tỉnh. Đây là đội chiếu bóng đầu tiên của Tỉnh Lạng Sơn. Thị xã Lạng Sơn lúc đó có Rạp chiếu bóng Hoà Bình nằm phía nam cầu Kỳ Cùng do một tiểu thương người Hoa kiều quản lý, sau này rạp được nhà nước quản lý. Năm 1958, phòng chiếu  bóng được thành lập thuộc Ty văn hoá thông tin. đến năm 1960 chuyển thành Quốc Doanh Chiếu bóng trực tiếp quản lý hoạt động chiếu bóng toàn tỉnh. Các đội chiếu bóng lần lượt ra đời tại các huyện trong tỉnh như: Đội 60 Cao Lộc, Đội 130 Lộc Bình; đội 90 Chi Lăng; đội 178 Bắc Sơn, đội 169 Văn Quan, đội 267 Tràng Định…

Ngày 21/8/1987 UBND Tỉnh đã ra QĐ số 336/QĐ-UB đổi quốc doanh PHP và Chiếu bóng Lạng Sơn thành công ty điện ảnh trực thuộc Sở VHTT Lạng Sơn. Công ty chiếu bóng quản lý 27 đội chiếu bóng và 5 Rạp với trên 185 CBCNVC trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là thời kỳ ph¸t triển mạnh của Ngành chiếu bóng Lạng Sơn. Năm 1995 UBND Tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định số 897/QĐ-UB ngày 04/12/1995  về việc chuyển Công ty Điện Ảnh là đơn vị hoạt động kinh doanh sang đơn vị sự nghiệp có thu và đổi tên là Trung tâm PHP và Chiếu bóng Lạng Sơn trực thuộc Sở VHTT Lạng Sơn.