Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3638/QĐ-BVHTTDL 27-12-2023 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3698/QĐ-BVHTTDL 01-12-2023 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3657/QĐ-BVHTTDL 29-11-2023 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
1730/QĐ-UBND 27-10-2023 Quyết định Về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần, dịch vụ công trực tuyến toàn trình cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2023
709/QĐ-UBND 11-05-2023 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Gia đình,Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
330/QĐ-UBND 01-03-2023 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã t
2397/QĐ-UBND 10-12-2021 QUYẾT ĐỊNH Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể
2287/QĐ-UBND 23-11-2021 QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và lĩnh vực du lịch (có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021 và 31/01/2022) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1740/QĐ-UBND 30-08-2021 QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện
1919/QĐ-UBND 02-10-2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Uỷ ban nhân dân cấp huyện; Uỷ ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn