Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Đề án phát triển Du lịch - Văn hóa khu danh thắng Nhị - Tam Thanh thành phố Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2015

 

 

    ỦY BAN NHÂN DÂN                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TỈNH LẠNG SƠN                                       Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

  Số:        /ĐA-UBND                           Lạng Sơn, ngày       tháng      năm 2011

                

 

ĐỀ ÁN 

 

PHÁT TRIỂN DU LỊCH - VĂN HÓA  

 

KHU DANH THẮNG NHỊ - TAM THANH THÀNH PHỐ LẠNG SƠN - TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

 

 

 

         I. SỰ CẦN THIẾT

Lạng Sơn - một tỉnh miền núi biên giới, có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, là nơi hội tụ của những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Với tiềm năng sẵn có của tỉnh, những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp, các ngành, du lịch Lạng Sơn đã ngày càng phát triển, số lượng khách đến Lạng Sơn ngày càng tăng, doanh thu từ du lịch đã đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đời sống dân cư ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, những tiềm năng du lịch của tỉnh chưa được chú trọng khai thác để phục vụ phát triển; mặt khác việc khơi dậy, bảo tồn và phát huy những tài nguyên du lịch của tỉnh, đặc biệt là tài nguyên phát triển du lịch - văn hóa chưa được quan tâm đúng mức.

Đề án Phát triển du lịch - văn hóa Khu danh thắng Nhị - Tam Thanh nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh của khu vực này và cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2010 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quy hoạch tổng thể Khu danh thắng Nhị, Tam Thanh - Thành Nhà Mạc, đề án đưa ra mục đích, mục tiêu và giải pháp phát triển Khu danh thắng trên, qua đó tiếp tục khai thác và bảo tồn những tiềm năng du lịch của tỉnh, từng bước nâng cao đời sống của người dân, tạo ra những sản phẩm mới về du lịch Lạng Sơn góp phần đưa ngành du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

 

II. CĂN CỨ LẬP ĐỀ ÁN

Luật du lịch số 44/2005/QH 11;

 

Luật di sản văn hóa năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2009);

Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 19/04/2007 của Ban thư­ờng vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn về Bảo tồn và phát huy vốn di sản văn hóa của tỉnh;

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV nhiệm kỳ 2010 - 2015;

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn 2011 - 2020

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Lạng Sơn giai đoạn 2010-2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Quyết định 1427/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; Quyết định Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu di tích danh thắng  Nhị - Tam Thanh - Núi Tô Thị và Thành Nhà Mạc

 

III THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH - VĂN HÓA CỦA KHU DANH THẮNG NHỊ - TAM THANH TRONG NHỮNG NĂM QUA 

1. Những kết quả đạt đ­ược

Trong những năm vừa qua, tỉnh đã chó träng vµ b­íc ®Çu cã mét sè dù ¸n đầu tư vào Khu danh thắng, góp phần tôn tạo và nâng cấp các cơ sở vật chất tại đây. Kết quả đạt được là đã tôn tạo hệ thống hang ®éng, làm mới cửa động, tường rào, biển báo di tích, bãi đỗ xe Tam Thanh; cải tạo đường đi trong động: đẽo đá, mở rộng, làm phẳng mặt đường đi; cải tạo trục giao thông chính: gồm tuyến đường từ Ngã sáu vào đến động Nhị Thanh và Tam Thanh, cải tạo trục giao thông trong khu danh thắng: gồm các đường từ động Nhị Thanh sang Tam Thanh khu vực núi Nàng Tô Thị, Thành Nhà Mạc; thùc hiÖn dù ¸n ®­a ®iÖn vµo khu danh thắng, cải tạo hồ Âm Ty, x©y dùng lan can quanh hồ; tôn tạo lại một số bệ thờ và một số tiểu cảnh: chỉnh sửa bàn thờ tiên ông, tượng A di đà, các nhũ đá, phôc chÕ cây ngô đồng; xây lầu vọng Tô thị; xây dựng một số cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ và một số sản phẩm của địa phương t¹i hai cöa hang NhÞ Thanh vµ Tam Thanh.

N¨m 2008, ®· hoµn thµnh vµ c«ng bè quy ho¹ch tæng thÓ Khu danh thắng NhÞ Tam Thanh, nói nµng T« ThÞ vµ thµnh Nhµ M¹c vµ tiÕn hµnh khoanh vïng ph©n giíi cm mèc di tÝch theo quy ®Þnh cña luËt Di s¶n. Ph¸t hµnh hµng v¹n tê gÊp, tranh ¶nh qu¶ng b¸ vÒ Khu danh thắng, gãp phÇn tuyªn truyÒn trong c¶ n­íc vµ b¹n bÌ quèc tÕ.

Do được đầu tư tôn tạo, lượng khách du lịch đến tham quan t­¬ng ®èi đông, đặc biệt là vào các ngày lÔ héi đầu năm. Năm 2010 đạt 165.241 lượt, trong đó khách quốc tế đạt 416 lượt; doanh thu 866.855.000 ®ång.

 

2. Những hạn chế

Tuy nhiên trong những năm vừa qua phát triển du lịch Khu danh thắng Nhị, Tam Thanh chưa thực sự bền vững và tương xứng với tiềm năng, còn nhiều mặt hạn chế:

- Các hang động, các di tích đã xuống cấp. Việc đầu tư kết cấu hạ tầng, hang động và các yếu tố văn hóa khác như bia ký, chùa chiền chưa được đầu tư thỏa đáng do kinh phí còn hạn chế.

- Việc quản lý quy hoạch còn nhiều bất cập. Một số khu dân cư đã xâm lấn nghiêm trọng đến phạm vi của di tích, cßn tình trạng x©y dùng chưa theo quy ho¹ch g©y ảnh hưởng đến bộ mặt kiến trúc, cảnh quan. Công tác phối hợp trong việc kiểm tra xử lý về vi phạm di tích chưa kịp thời, kiên quyết.

- Chưa có hệ thống cây xanh, vườn hoa để tạo ra môi trường không khí trong lành, không gian thoáng đãng và cảnh đẹp.

- Hệ thống đường giao thông chưa đạt yêu cầu, đọan đường đi vào Nhị Thanh hẹp, nhiều đoạn là đường cũ, đường đất, có đoạn mặt cắt ngang nhỏ, công trình xây dựng sát đường, không có vỉa hè; đường nối từ hang Nhị Thanh sang Tam Thanh nhỏ dẫn tới hay bị tắc; bậc lên xuống tại Thành Nhà Mạc đã xuống cấp.

- Vấn đề môi trường: do các điểm dân cư, mật độ xây dựng không hợp lý, đường xá và hạ tầng kỹ thuật yếu kém nên khối lượng rác thải, cũng như vấn đề thoát nước mặt khi có mưa gặp nhiều khó khăn, tình trạng ngập úng, lụt lội thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan của cả Khu danh thắng. Đặc biệt suối Ngọc Tuyền ô nhiễm nghiêm trọng; ý thức của người dân quanh khu vực vẫn còn hạn chế, chưa nhận thấy được sự cần thiết của việc bảo vệ môi trường.

- Sản phẩm du lịch còn kÐm, đặc biệt là các dịch vụ vui chơi giải trí. Bởi vậy hiện nay rất ít các công ty du lịch đưa điểm Nhị - Tam Thanh là điểm đến trong các tour, tuyến du lịch mà chủ yếu là các khách lẻ đi du lịch tâm linh đầu năm. Quầy bán hàng lưu niệm sản phẩm còn nghèo nàn và chưa được đầu tư đúng mức, chưa có các sản phẩm đặc sắc của địa phương.

 

IV. NỘI DUNG ĐỀ ÁN

 

1. Quan điểm

 

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Lạng Sơn giai đoạn 2010 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã chỉ rõ “Loại hình du lịch tham quan hang động, cảnh quan tự nhiên là thế mạnh được quan tâm khai thác và phát triển”. Phát triển du lịch - văn hóa Khu danh thắng Nhị - Tam Thanh  là một việc làm cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng. Việc đầu tư phải phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương; dựa trên sự phát huy nội lực, sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, các thành phần kinh tế; phát triển du lịch phải gắn với việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, phát triển theo hướng bền vững.

 

2. Mục tiêu

Phát triển du lịch - văn hóa Khu danh thắng Nhị - Tam Thanh nhằm phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, các giá trị sinh thái hang động và danh lam thắng cảnh của tỉnh để xây dựng nên các loại hình và sản phẩm du lịch đặc thù của du lịch Lạng Sơn, thu hút khách du lịch góp phần phát triển thành phố Lạng Sơn thành một trong những trung tâm du lịch của vùng Trung du miền núi phía Bắc.

Phấn đấu lượng khách đến tham quan tăng 10 - 20%/năm. Đến năm 2015 hoàn thành cơ bản việc đầu tư hạ tầng cơ sở phục vụ phát triển du lịch, gồm: cải tạo trục giao thông trong khu danh thắng; hệ thống cấp thoát nước, tôn tạo các di tích trong hang động; xây dựng công viên vui chơi giải trí ngoài trời; tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ di tích và kỹ năng làm du lịch cho dân cư địa phương; mạng lưới điện, trồng cây xanh lưu niệm, vườn hoa cảnh quan, thảm cỏ và đặc biệt xử lý tốt vấn đề môi trường; quảng bá, xây dựng hình ảnh và hệ thống thương hiệu của du lịch Lạng Sơn, thể hiện được sự đặc trưng và tính hấp dẫn cao. 

 

3. Nhiệm vụ 

 

3.1. Dự án bảo vệ môi trường

Lập dự án khắc phục ô nhiễm môi trường suối Ngọc Tuyền bằng cách ngăn nước bẩn từ cống, rãnh ch¶y vào hang động; tạo dòng chẩy liên tục bằng những đập nhỏ và có bơm nước bổ xung.

 

3.2. Tôn tạo và phục chế trong động

Lập dự án tôn tạo một số di tích trong động đã bị xuống cấp như: đường đi, bệ thờ, các nhũ đá, sắp xếp lại hệ thống văn bia nhằm tạo ra dáng đẹp.

3.3. Dự án trồng cây xanh

Trồng cây xanh lưu niệm, hoa, thảm cỏ tại các khoảng đất trống của công trình vui chơi ngoài trời, đường lên núi Tô Thị, thành Nhà Mạc.

3.4. Dự án xây dựng công viên vui chơi giải trí ngoài trời

- Khu này bao gồm: khu sân khấu ngoài trời nằm tại quảng trường lễ hội trung tâm - đây là không gian mở dành cho các dịp lễ hội, tập trung đông người; Khu nhà trưng bầy sản phẩm văn hóa các dân tộc, câu lạc bộ giải trí với một số môn thể thao thông dụng, ki ốt mua sắm...được bố trí bao quanh quảng trường chính.

- Tại khu vực núi Nàng Tô Thị và Thành Nhà mạc phát triển các loại hình vui chơi giải trí gắn với thiên nhiên như dã ngoại, tổ chức cắm trại, leo núi, thể thao khám phá.

 

3.5. Dự án kết cấu hạ tầng chung

- Lắp đặt hệ thống chiếu sáng nhân tạo trong toàn bộ khu vực hang động, có thể đặc tả một số tiểu cảnh bằng một số loại đèn đặc biệt.

- Lắp đặt, bố trí hệ thống âm thanh nhằm thông báo, phiên dịch bằng các thứ tiếng như: Việt, Trung, Anh.

- Phía ngoài cửa động xây dựng thêm nhà đón tiếp khách du lịch, sắp xếp đồ lễ.

- Cải tạo trục giao thông trong khu di tích: gồm các đường từ động Nhị Thanh sang Tam Thanh và sang các khu vực núi Nàng Tô Thị, Thành Nhà Mạc. Đây sẽ là tuyến giao thông liên kết chặt chẽ khu vực hang động và khu vực vui chơi ngoài trời. 

 

4. Một số giải pháp

 

4.1. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá

 

 Kết hợp với các công ty du lịch - là những đầu mối tiếp xúc với du khách nhằm giới thiệu các sản phẩm du lịch tại Khu danh thắng Nhị - Tam Thanh được tiếp cận hơn nữa với du khách.

4.2. Cơ chế chính sách

- Có chính sách sử dụng đất đai trong khu vực, điểm, vị trí khu di tích, thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai. Hoàn thành việc cắm mốc giới tại Khu danh thắng, khoanh vùng bảo vệ di tích.

- Có chính sách  quy định về hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên một số lĩnh vực: thuế, đất…khi đầu tư vào Khu danh thắng; khuyến khích khai thác, sử dụng các nguồn vốn địa ph­­ương, các thành phần kinh tế, các tổ chức, cá nhân trong việc phát triển du lịch tại Khu danh thắng dưới sự quản lý của Nhà nư­­ớc theo quy định của pháp luật.

 

4.3. Về quy hoạch

Đây là nhóm giải pháp cần thiết để du lịch phát triển đúng h­ướng, khai thác có hiệu quả tiềm năng đồng thời gìn giữ và nuôi d­ưỡng tài nguyên du lịch phát triển bền vững. Để thực hiện đư­ợc điều đó cần phải xác định rõ những định hư­ớng, mục tiêu, giải pháp mang tính tổng quát, bên cạnh đó cần có quy hoạch chi tiết xác định rõ các phân khu chức năng và các dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên phù hợp với nhu cầu. Khi lập các quy hoạch, kế hoạch cụ thể cần phải có các giải pháp đồng bộ nh­ư về kiến trúc, hạ tầng và báo cáo đánh giá tác động môi trường.

 

4.4. Bảo vệ tài nguyên, môi trường

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp về tổ chức quản lý, về quy hoạch, về tuyên truyền và giáo dục, nâng cao ý thức cộng đồng dân cư về bảo vệ tài nguyên môi trường du lịch.

- Đặt các điểm thu gom rác thải dọc các tuyến đường, và tổ chức thu gom hàng ngày bằng các phương tiện chuyên dụng.

 

4.5. Huy động nguồn vốn và kêu gọi đầu tư

     - Đối với nguồn vốn ngân sách: Sử dụng nguồn vốn ngân sách để tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch thiết yếu, trong đó có các công trình về giao thông, mạng lưới điện, hệ thống cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, tôn tạo và phục chế một số di tích trong động…

     - Đối với các nguồn vốn bên ngoài: tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài, đồng thời tranh thủ các nguồn vốn ODA để đầu tư cho các chương trình, dự án trọng điểm, ưu tiên cho phát triển bảo vệ môi trường, hạ tầng du lịch.

     - Huy động nguồn vốn BOT: kêu gọi các công ty bỏ vốn xây dựng trước thông qua đấu thầu, sau đó khai thác vận hành một thời gian và sau cùng là chuyển giao cho nhà nước.

     - Đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực văn hoá - thông tin, du lịch, thể dục - thể thao, nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển các lĩnh vực này.

 

4.6. Phát triển sản phẩm du lịch

- Phát triển du lịch sinh thái gắn với thiên nhiên, nghỉ dưỡng hướng tới thị trường khách du lịch thông thường; 

- Du lịch sinh thái, nghiên cứu văn hoá - cộng đồng, hướng đến thị trường khách du lịch lựa chọn;

- Du lịch văn hoá - lễ hội, hướng đến nhu cầu giao lưu và tìm hiểu văn hoá bản địa.

- Du lịch gắn với sự kiện: văn hoá, xã hội và thể dục thể thao...

 

5. Kinh phí thực hiện đề án

5.1. Ngân sách Nhà nư­ớc

-  Đầu tư­, tôn tạo các di tích có giá trị tiêu biểu trong hang động có khả năng khai thác du lịch, ưu tiên một số di tích quan trọng đang trong tình trạng xuống cấp không có khả năng huy động vốn ngoài ngân sách.

- Đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch: giao thông trong Khu danh thắng, mạng lưới điện, hệ thống cấp thoát nước, vệ sinh môi trường...

 

5.2. Huy động XHH sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ xây dựng Khu trưng bầy sản phẩm văn hóa các dân tộc, tổ chức các lễ hội truyền thống dân gian của địa ph­­ương tại khu di tích...

- Bảo vệ, quản lý, bảo trì th­­ường xuyên hệ thống di tích kiến trúc chùa trong động đã được xếp hạng các cấp và đăng ký bảo vệ.

5.3. Đấu thầu một số dự án theo hình thức BOT

 

5.4. Tổng kinh phí thực hiện Đề án

 

Dự kiến: 215 tỷ đồng (Hai trăm mười năm tỷ đồng chẵn)

 

6. Đề xuất danh mục đầu tư các Dự án theo thứ tự ưu tiên

Năm 2012: Dự án bảo vệ môi trường (khắc phục ô nhiễm suối Ngọc Tuyền)

Năm 2013: Dự án tôn tạo di tích trong động

Năm 2014: Dự án trồng cây xanh; Dự án xây dựng công viên vui chơi giải trí ngoài trời;

Năm 2015: Dự án kết cấu hạ tầng chung

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì để quản lý công tác quy hoạch và đầu tư phát triển du lịch, bảo vệ tài nguyên và quản lý các hoạt động kinh doanh du lịch tại khu danh thắng Nhị - Tam Thanh. Tham mưu giúp UBND tỉnh lập các quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư theo định hướng của quy hoạch tổng thể phát triển du lịch năm 2010 - 2020 và tầm nhìn 2030. Lập kế hoạch vốn đầu t­­ư hàng năm trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt­­. Tham mư­­u xây dựng, điều chỉnh quy hoạch các tuyến, điểm tham quan du lịch.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan của tỉnh, với UBND thành phố tổ chức triển khai đề án và xử lý các vi phạm trong quản lý, đầu t­ư, hoạt động của du lịch - văn hóa tại Khu danh thắng Nhị - Tam Thanh.

2. Sở Giao Thông - Vận tải: Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, chính quyền địa ph­­ương đề xuất ph­­ương án cải tạo trục giao thông trong khu di tích: gồm các đường từ động Nhị Thanh sang Tam Thanh và sang các khu vực núi Nàng Tô Thị, Thành Nhà Mạc.

3. Sở Tài chính: Căn cứ khả năng ngân sách tỉnh đảm bảo kinh phí phục vụ cho việc đầu tư phát triển du lịch - văn hóa Khu danh thắng Nhị - Tam Thanh. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các vấn đề liên quan khác về tài chính khi triển khai đề án.

4. Sở Tài nguyên và Môi trư­­ờng: Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, chính quyền địa ph­­ương đề xuất ph­­ương án bảo vệ tài nguyên môi trường tại khu danh thắng. Nghiên cứu, đề xuất ngay giải pháp xử lý ô nhiễm suối Ngọc Tuyền.

5. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các ban, ngành hữu quan trong việc xây dựng định mức đặc thù cho đầu tư phát triển du lịch - văn hóa Khu danh thắng Nhị - Tam Thanh.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư­­: Phối hợp thẩm định các dự án đầu t­ư phát triển du lịch tại Khu danh thắng Nhị - Tam Thanh theo thẩm quyền.

7. Sở Khoa học và Công nghệ: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường nghiên cứu phục vụ phát triển Khu danh thắng Nhị - Tam Thanh.

8. Điện lực Lạng Sơn: Đảm bảo cấp điện cho khu vực khi triển khai đề án.

9. Ban Tuyên giáo tỉnh ủy: Tích cực phối hợp trong công tác tuyền truyền, phối với các ngành chức năng của tỉnh và UBND Thành Phố trong việc triển khai, vận động quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng chủ tr­­ương xã hội hoá công tác phát triển du lịch.

10. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn: Tích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm của công dân và toàn xã hội trong việc phát triển du lịch và bảo vệ, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa tại Khu danh thắng Nhị - Tam Thanh.

11. UBND thành phố Lạng Sơn: Chịu trách nhiệm bảo tồn và phát huy giá trị của di tích; phối hợp với cơ quan chuyên môn của tỉnh xử lý kịp thời các vi phạm tại Khu danh thắng Nhị - Tam Thanh.

Trên đây là đề án Phát triển Khu danh thắng Nhị - Tam Thanh thành phố Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 - 2015. Đề nghị các Sở, Ban, ngành và UBND Thành Phố Lạng Sơn phối hợp tổ chức triển khai thực hiện đề án.                                                                                                                                                                  

                                                                               T.M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN                     Nơi nhận                                                                                          CHỦ TỊCH 

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;(B/c) 

- Bộ VHTTDL;(B/c)  

- UBND tỉnh;  

- Các Sở: VH,TT&DL,  

TN&MT, XD, GT&VT,

KH&ĐT, TC, KH&CN 

BTG Tỉnh ủy; Điện lực LS; 

Đài PTTH, Báo LS,                 (T/h)                                                 Vy Văn Thành 

- UBND TPLS;                                                         

 

- CPVP, VX, TH UBND tỉnh;                                                                                    

- Lưu: VT.