Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tỉnh Lạng Sơn triển khai Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

       Ngày 19/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2019/NĐ-CP  quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019. Để đảm bảo Nghị định số 54/2019/NĐ-CP được triển khai kịp thời, đồng bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn ban hành văn bản số 714/SVHTTDL-QLVH  ngày 05/7/2019 gửi tới các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường; Công thương; Tài chính; Lao động, Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn đề nghị phối hợp triển khai Nghị định trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hướng dẫn một số điểm mới cần lưu ý trong công tác triển khai Nghị định tại địa phương như sau:

1. Về điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường

- Là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật;

- Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

- Phòng hát phải có diện tích sử dụng từ 20 m2 trở lên; Phòng vũ trường phải có diện tích sử dụng từ 80 m2 trở lên, không kể công trình phụ;

- Không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ).

- Địa điểm kinh doanh dịch vụ vũ trường phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa từ 200 m trở lên.

2. Các thủ tục hành chính:

(1) Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường:

- Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh (Mẫu số 01);  Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

- Thời gian giải quyết hồ sơ: 01 ngày làm việc đối với hồ sơ chưa đúng quy định; 05 ngày làm việc đối với hồ sơ đầy đủ theo quy định;

- Kết quả: Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc vũ trường (Mẫu số 02)

(2) Điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường:

- Đối tượng: thay đổi về số lượng phòng hoặc chủ sở hữu;

- Thành phần hồ sơ:  Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh (Mẫu số 03);

- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc đối với hồ sơ chưa đúng quy định; 05 ngày làm việc đối với hồ sơ đầy đủ theo quy định;

- Kết quả: Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc vũ trường (Mẫu số 04)

(3) Cấp bản sao Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh từ sổ gốc:

- Đối tượng: Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh bị mất, hỏng hoặc rách;

- Kết quả: Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh cấp bản sao giấy phép từ sổ gốc;

(4) Tự chấm dứt kinh doanh:

Thành phần hồ sơ: văn bản thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh (Mẫu số 05); Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh đã cấp;

3. Thẩm quyền của cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh:

- Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường;

- Điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường;

- Cấp bản sao Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường từ sổ gốc;

- Yêu cầu tạm dừng kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường ;

- Thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường;

- Thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất.

4. Điều khoản chuyển tiếp

- Doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp hồ sơ từ ngày 22/8/2019: trình tự, thủ tục áp dụng theo Nghị định số 54/2019/NĐ-CP;

- Doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã được cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP, từ ngày 01/12/2019:

+ Nếu đảm bảo các điều kiện kinh doanh quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP: được tiếp tục hoạt động kinh doanh;

+ Nếu không đảm bảo các điều kiện kinh doanh quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP: phải chấm dứt hoạt động kinh doanh;

+ Nếu có thay đổi hoạt động kinh doanh thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP;

5. Về công tác phân cấp thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 21/01/2018 của UBND tỉnh):

Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang nghiên cứu và sẽ tham mưu cho UBND tỉnh chỉnh sửa phù hợp với các quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP, trong thời gian này đề nghị UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện đến khi có văn bản thay thế.

Hoàng Vân - QLVH