Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

Nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh, ngày 27/11/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản số 1337/SVHTTDL-QLVH yêu cầu Phòng Quản lý Văn hóa; Thanh tra Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung công việc:

Phòng Quản lý Văn hóa Sở: Chủ trì, tham mưu các văn bản tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh; Tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm quy định của Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn; Kiểm soát chặt chẽ các nội dung quảng cáo khi tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo thuộc thẩm quyền của Sở.

Thanh tra Sở xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra đối với các nội dung: Vi phạm Điều 8 Luật Quảng cáo, đặc biệt là hoạt động quảng cáo có nội dung trái với truyền thống lịch sử, đạo đức văn hóa, thuần phong mỹ tục Việt Nam hoặc gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm của Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, Lãnh tụ, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Điều kiện, nội dung bắt buộc phải thể hiện trên phương tiện quảng cáo của các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt đảm bảo tính trung thực, chính xác, an toàn cho người tiếp nhận quảng cáo; Nhắc nhở, chấn chỉnh về vị trí, kích thước và việc sử dụng tiếng nói, chữ viết nước ngoài trên biển hiệu, bảng quảng cáo của tổ chức, cá nhân; Các loại hình quảng cáo mới xuất hiện gây ảnh hưởng tới an toàn giao thông, trật tự xã hội.

Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo; Kế hoạch số 1011/KH-SVHTTDL ngày 19/6/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg; Quyết định số 1711/QĐ-UBND, ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về ban hành Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030; Tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn liên quan; Tăng cường triển khai các biện pháp hạn chế và quản lý quảng cáo rao vặt; Kiểm soát chặt chẽ các nội dung quảng cáo khi tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo thuộc thẩm quyền của UBND các huyện, thành phố; Lưu ý đối với nội dung bắt buộc phải thể hiện trên phương tiện quảng cáo của các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt; Tham mưu thực hiện công tác kiểm tra theo nội dung Sở giao nhiệm vụ cho Thanh tra Sở.

Việc triển khai thực hiện văn bản nhằm góp phần quản lý, chấn chỉnh đưa hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp./.

HOÀNG VÂN - QLVH