Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn với nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương Đảng về xây dựng phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển

Kế thừa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc” và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học và nghệ thuật, Nghị quyết số 33-NQ/TW tiếp tục trở thành văn kiện định hướng chiến lược về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết số 33-NQ/TW được giao cho Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chú trọng triển khai thực hiện là nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Việc xây dựng môi trường văn hóa và đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú luôn được tỉnh quan tâm. Phong trào văn hoá, thể thao quần chúng được phát triển rộng khắp, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ:

Các hình thức sinh hoạt câu lạc bộ, văn nghệ quần chúng, tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn... đã thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia (hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có trên 800 Câu lạc bộ, đội văn nghệ quần chúng, hằng năm đã tổ chức hoạt động thường xuyên, trung bình mỗi năm đạt trên 1.500 buổi).

Nhiều sự kiện văn hóa, thể thao nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước được tổ chức thành công đã góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. Thông qua các phong trào văn hóa văn nghệ, tổ chức các hoạt động sự kiện, những nét sinh hoạt văn hoá truyền thống được phục hồi; khai thác được tiềm năng thế mạnh và khơi dậy ý thức say mê sáng tạo nghệ thuật trong Nhân dân.

Ngày càng có nhiều phương tiện thông tin đại chúng, các công trình văn hóa, khu vui chơi giải trí, khu di tích danh thắng, các thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở… được quan tâm đầu tư: toàn tỉnh hiện có 07 thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh; 26 thiết chế văn hóa, thể thao cấp huyện ; Cấp xã, thôn: có 78/226 Nhà văn hóa xã, phường, thị trấn (đạt 34,5%); 2.223/2.314 Nhà văn hóa thôn, khu phố (đạt 96,1%). Có 12 thư viện cấp xã, 226 tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn hoạt động tại trụ sở xã; Ngoài ra, có hơn 500 thư viện trường học thuộc quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo, 01 nhà văn hóa phục vụ công nhân, lao động thuộc Công ty TNHH một thành viên than Na Dương; 02 phòng đọc sách của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, có 11 tủ sách thuộc 11 đồn biên phòng.

Chương trình đưa văn hoá thông tin về cơ sở được chú trọng, trong đó các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, điện ảnh, thông tin lưu động… đã đưa đến công chúng nhiều sản phẩm văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từng bước đáp ứng nhu cầu đời sống văn hoá tinh thần cho Nhân dân: Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã dàn dựng các chương trình, tiết mục mới, 5 năm qua đã thực hiện được trên 600 buổi biểu diễn. Trung tâm phát hành Phim và Chiếu bóng tỉnh đã chiếu hơn 207 phim truyện lẻ, phim tài liệu với 8.804 buổi chiếu phim, 42.504 lượt tuyên truyền; tới được 1.679 lượt xã, phục vụ được 812.035 lượt người xem.

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng, khơi dậy tinh thần tự giác của mỗi người dân, tạo môi trường văn hóa lành mạnh ở cơ sở. Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam được quan tâm thực hiện, việc xây dựng gia đình văn hóa, thôn, khối phố văn hóa, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá được duy trì thường xuyên. Tỷ lệ các danh hiệu văn hóa năm sau cao hơn năm trước: Năm 2014 có 123.162/184.447 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa (đạt 66,7%), đến năm 2018 có 143.926/191.617 hộ gia đình văn hóa được công nhận (đạt 75,1%, tăng 8,4%). Hằng năm thu hút trên 60% thôn, khối phố đăng ký xây dựng thôn, khối phố văn hóa. Năm 2014 có 957/23.14 thôn, khối phố được công nhận đạt văn hóa (đạt 41,3%), đến năm 2018 đã có 1.232/2.313 thôn, bản, làng khối phố được công nhận đạt văn hóa (đạt 53,2% tăng 11,9%). Trong cả giai đoạn có hàng trăm thôn, khối phố văn hóa tiêu biểu được Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố tặng Bằng khen, Giấy khen. Trung bình mỗi năm thu hút trên 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tham gia thực hiện. Từ 1.539/1763 cơ quan, đơn vị được công nhận cơ quan văn hóa năm 2014 (đạt 88,6%), đến 2018 đã có 1.649/1.754 cơ quan, đơn vị được công nhận cơ quan văn hóa (đạt 94% tăng 5,4%).

 Phong trào tập luyện thể dục thể thao của nhân dân đã có bước phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Toàn tỉnh hiện có 24,5% số người dân thường xuyên tập luyện thể dục thể thao tăng 0,5% so với năm 2015; 14,2% số hộ gia đình tập luyện TDTT thường xuyên tăng 0,8% ; 172/226 xã, phường, thị trấn có sân tập thể dục thể thao (đạt 76,1%); có hơn 1000 điểm, nhóm hoạt động thể dục thể thao, trong đó có 255 câu lạc bộ thể thao cơ sở đã có Quyết định thành lập...

Việc xây dựng các quy ước, hương ước của các thôn, khối phố được quan tâm chỉ đạo. 100% thôn, khối phố đã xây dựng quy ước, hương ước và thực hiện tại cộng đồng dân cư, góp phần tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội có sự vào cuộc của các cấp, ngành và có những chuyển biến tích cực; thực hiện đăng ký kết hôn đúng quy định, việc thách cưới từng bước theo xu hướng gọn nhẹ; việc tang đã hạn chế được một số hủ tục lạc hậu; các lễ hội truyền thống và văn hóa - du lịch tiếp tục được duy trì và tổ chức có nền nếp, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc, quảng bá tiềm năng di sản văn hoá đến với đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá trên địa bàn tỉnh được tăng cường, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn và xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh.

Tuy nhiên, việc xây dựng môi trường văn hóa còn một số hạn chế: Mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, nhất là ở vùng cao, biên giới còn thấp; việc đưa thông tin về cơ sở còn khó khăn; việc lên án, đấu tranh chống thói hư tật xấu chưa được thường xuyên; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa có nội dung chưa đi vào chiều sâu; tính tự quản của cộng đồng dân cư trên một số mặt chưa tốt, một số phong trào thi đua yêu nước còn hình thức, chưa thu hút đông đảo quần chúng tham gia; một số hủ tục, mê tín dị đoan, thói hư tật xấu chưa được xóa bỏ…

Trong thời gian tới, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục nỗ lực, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tăng cường các giải pháp chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng đời sống, lối sống và môi trường văn hóa ở từng cơ quan, đơn vị, từng gia đình và mỗi cá nhân, đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu thiết thực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Hoàng Vân - QLVH