Skip to main content

Hội Di sản Văn hóa tỉnh Lạng Sơn tổ chức "Hội nghị phổ biến văn bản về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2019.

Thực hiện Quyết định số 1442/QĐ- UBND ngày 31/ 7/ 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhiệm vụ giao cho Hội Di sản Văn hóa tỉnh Lạng Sơn thực hiện trong năm 2019, thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ban chấp hành Hội Di sản Văn hóa tỉnh Lạng Sơn. Ngày 29 tháng 9 năm 2019 tại huyện Bắc Sơn- tỉnh Lạng Sơn Hội Di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với UBND huyện Bắc Sơn thực hiện kế hoạch số 05/KH- HDSVHLS ngày 22 tháng 8 năm 2019 về việc tổ chức "Hội nghị phổ biến văn bản về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2019".

Cụ thể hóa một số nội dung, nhiệm vụ và giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của tỉnh từ nay đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TU, ngày 31/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 32/KH-UBND, ngày 17/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 của Hội Di sản Văn hóa tỉnh Lạng Sơn. Triển khai 4 chuyên đề; tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của trung ương, của tỉnh nhằm nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước, trách nhiệm của chính quyền cơ sở; nâng cao, góp phần định hướng nhận thức về di sản, di tích, phát huy vai trò, thế mạnh của các tổ chức, cá nhân liên quan, đặc biệt là đội ngũ làm công tác quản lý tại các Ban quản lý, Ban khánh tiết đình, đền, chùa trên địa bàn huyện Bắc Sơn,tỉnh Lạng Sơn.

Dự Hội nghị gồm: đại diện UBND huyện Bắc Sơn; Lãnh đạo và Văn phòng Hội; Hội Di sản Văn hóa tỉnh Lạng Sơn; đại diện Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Bắc Sơn; đại diện Trung tâm văn hóa và truyền thông huyện Bắc Sơn, bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn; trưởng Ban, phó ban và các thành viên các Ban quản lý, Ban khánh tiết di tích thuộc huyện Bắc Sơn; đại diện lãnh đạo và công chức văn hóa thuộc UBND xã, thị trấn nơi có di tích đã xếp hạng và chưa xếp hạng trên địa bàn huyện Bắc Sơn; đại diện Câu lạc bộ Bảo tồn dân ca thị trấn Bắc Sơn./.

 

 

                                                                  Hội Di Sản Văn hóa tỉnh Lạng Sơn