Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội Hội Di sản Văn hóa tỉnh Lạng Sơn khóa I, Nhiệm kỳ 2017-2022

Thực hiện Nghị định số 45/ 2010/ NĐ-CP, ngày 21/ 4/ 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; thực hiện Quyết định số 1542/ QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Di sản Văn hóa tỉnh Lạng Sơn. Hướng tới kỷ niệm, chào mừng ngày Di Sản Văn hóa Việt Nam 23-11.

          Ngày 19 tháng 11 năm 2017, Hội Di sản Văn hóa tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội công bố thành lập Hội Di sản Văn hóa tỉnh Lạng Sơn, khóa I, Nhiệm kỳ 2017-2022. Số Thành viên cá nhân và tổ chức đăng ký tham gia là 188, hội viên cá nhân 138(gồm nhiều lứa tuổi, thành phần dân tộc), tổ chức tham gia là 50 (gồm Các Ban Quản Lý Di tích, Các Câu Lạc bộ, Đội văn nghệ quần chúng ...trong phạm vi toàn tỉnh), Đại hội triệu tập toàn thể  hội viên có mặt tham dự. Dự, chỉ đạo Đại hội đồng chí Hồ Tiến Thiệu phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. Có các đại diện Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Bộ Chỉ Huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng tỉnh, đại diện các cơ quan Ban ngành trong tỉnh…cơ quan Báo, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh; nhiều đơn vị đã gửi thông điệp, hoa chào mừng. Sau khi nghe công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho phép thành lập Hội Di sản Văn hóa tỉnh Lạng Sơn. Đại Hội đã thảo luận Điều lệ Hội; bầu Ban lãnh đạo Hội; thông qua phương hướng hoạt động của Hội; nghe phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh. Đại hội Hội Di sản Văn hóa tỉnh Lạng Sơn khóa I, Nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Khóa I, Nhiệm Kỳ 2017-2022 gồm 15 thành viên, Chủ tịch Hội là TS. Hoàng Văn Páo; trụ Sở Hội đặt tại Bảo tàng tỉnh số 2- Đường Hùng Vương- phường Chi Lăng- TP Lạng Sơn.

Việc thành lập Hội di sản Văn hóa tỉnh Lạng Sơn sẽ góp phần phát huy, bảo tồn di sản văn hóa Lạng Sơn nói riêng và nền Văn hóa Việt Nam nói chung. Tạo chuyển biến mạnh mẽ và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác bảo tồn di sản văn hóa. Xác định “Văn hóa vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển” góp phần gắn kết các nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Tích cực thúc đẩy việc bảo tồn, phát huy, phát triển văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, nâng cao mức hưởng thụ văn hoá, đẩy lùi tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu, ngăn chặn mọi biểu hiện tác động xấu tới các giá trị văn hóa của dân tộc, công tác xã hội hoá trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể.Tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động các tổ chức, cá nhân quan tâm đến di sản văn hóa, thúc đẩy công tác xã hội hóa, nhằm huy động mọi nguồn lực bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. Khơi dậy, phát huy tiềm năng, giá trị di sản văn hóa hướng tới hình thành một số vùng không gian văn hóa - di sản tiêu biểu, xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa lành mạnh. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI của Ban chấp hành trung ương Đảng về “ Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Sau Đại hội thành lập Hội Di sản Văn hóa tỉnh Lạng Sơn từng bước phấn đấu, phát huy vai trò của mình để đóng góp tích cực hiệu quả vào sự nghiệp bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc cụ thể là:

1. TËp hîp, ®oµn kÕt vµ ®Èy m¹nh mèi quan hÖ hîp t¸c gi÷a c¸c c¸ nh©n, tæ chøc; thóc ®Èy trao ®æi th«ng tin, lý luËn, kinh nghiÖm ho¹t ®éng thùc tiÔn vÒ b¶o vÖ vµ ph¸t huy gi¸ trÞ di s¶n v¶n ho¸ d©n téc trªn ®Þa bµn tØnh.

2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động các tổ chức, cá nhân quan tâm đến di sản văn hóa, thúc đẩy sự nghiệp xã hội hóa, nhằm huy động mọi nguồn lực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh.

3. Hướng dÉn, båi dưỡng nghiÖp vô, n©ng cao kiÕn thøc b¶o vÖ vµ ph¸t huy gi¸ trÞ di s¶n v¨n ho¸ cho héi viªn vµ c¸c chñ së h÷u di s¶n v¨n ho¸.

4. Hç trî ph¸t triÓn ho¹t ®éng nghÒ nghiÖp vÒ di s¶n v¨n ho¸.

5. Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt víi TØnh uû, UBND c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p nh»m b¶o vÖ vµ ph¸t huy gi¸ trÞ di s¶n v¨n ho¸ d©n téc trªn ®Þa bµn tØnh.

6. Tham gia tư­ vÊn, ph¶n biÖn, gi¸m ®Þnh, ®¸nh gi¸ c¸c ®Ò tµi, ®Ò ¸n, c«ng tr×nh vÒ b¶o vÖ vµ ph¸t huy gi¸ trÞ di s¶n v¨n ho¸ theo yªu cÇu cña c¬ quan nhµ nước cã thÈm quyÒn vµ nhu cÇu cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong tØnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; tham gia hoÆc trùc tiÕp tæ chøc thùc hiÖn c¸c ®Ò tµi, ®Ò ¸n, c«ng tr×nh vÒ b¶o vÖ vµ ph¸t huy gi¸ trÞ di s¶n v¨n ho¸ theo yªu cÇu cña c¬ quan nhµ n­ước cã thÈm quyÒn.

7. Nghiªn cøu, øng dông, phæ biÕn thµnh tùu khoa häc vµ c«ng nghÖ vÒ b¶o vÖ vµ ph¸t huy gi¸ trÞ di s¶n v¨n ho¸. ThiÕt lËp vµ më réng hîp t¸c víi c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n ë ngoµi tØnh vµ ë n­ước ngoµi vÒ b¶o vÖ vµ ph¸t huy gi¸ trÞ di s¶n v¨n ho¸ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

8. B¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña héi vµ héi viªn; tham gia ®Êu tranh, b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p vÒ di s¶n v¨n ho¸ tØnh L¹ng S¬n, cña ViÖt Nam víi quèc tÕ.

9. Tuyªn truyÒn, vËn ®éng ph¸t triÓn héi viªn míi.

10. Tæ chøc ®¸nh gi¸ thµnh tÝch, khen thưởng kÞp thêi c¸c ho¹t ®éng s¸ng t¹o cña héi viªn, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tham gia ho¹t ®éng b¶o tån vµ ph¸t huy gi¸ trÞ di s¶n v¨n ho¸ trªn ®Þa bµn tØnh.

Đại hội thành lập Hội Di sản Văn hóa tỉnh Lạng Sơn, kêu gọi toàn thể hội viên đoàn kết, tích cực phấn đấu hơn nữa để giữ gìn truyền thống vẻ vang của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, không ngừng phấn đấu hy sinh, nâng cao kiến thức, phat huy tiềm năng, nhiệt huyết cống hiến và tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển di sản văn hóa tỉnh nhà./.

 

( Người gửi tin- Thư ký Hội Di sản Văn hóa tỉnh Lạng Sơn- Vi Thị Quỳnh Ngọc)