Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tổ chức hội nghị tập huấn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước cho cán bộ thôn thuộc các xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 28, 29 tháng 11 năm 2019  tại TP Lạng Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tập huấn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước cho cán bộ thôn thuộc các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh. Tham dự tập huấn có trên 300 đại biểu là Trưởng thôn thuộc các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, 2020.

Qua hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được giới thiệu, quán triệt, hướng dẫn thực hiện các văn bản về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của trung ương, của tỉnh; hướng dẫn công tác kiểm tra, rà soát; sửa đổi, bổ sung, thay thế hương ước, quy ước; đảm bảo việc thực hiện hương ước, quy ước gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; bình xét các danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa; xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại các địa phương.