Ngày 25/12/2019, Công đoàn CSTV Thư viện tỉnh phối hợp với chính quyền tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động (CBCCVC – NLĐ) năm 2019.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Thế Vinh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Hoàng Gia Tôn - Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn.

Hội nghị đã thảo luận và thông qua Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC-NLĐ năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019; Báo cáo công khai tài chính của chính quyền và công đoàn; Báo cáo công tác Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2019; thông qua Quy chế thực hiện dân chủ, Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2021.

Trong năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với sự nỗ lực, nhiệt tình, đoàn kết của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị, Do vậy Thư viện tỉnh Lạng Sơn đã triển khai và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác, tích cực tổ chức các hoạt động chuyên môn phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân. Nhìn chung hoạt động thư viện tiếp tục có nhiều bước phát triển, phương thức hoạt động có sự đổi mới, chất lượng và hiệu quả hoạt động phục vụ bạn đọc được nâng cao, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch, góp phần tích cực và việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn, đồng chí Hoàng Thế Vinh - Phó Giám đốc Sở đã trao Giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các tập thể  và cá nhân Thư viện tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019.

Hội nghị CBCCVC-NLĐ năm 2019 thể hiện sự tập trung ý chí, trí tuệ, quyết tâm và trách nhiệm của CBCCVC và NLĐ trong toàn đơn vị, nhằm phát huy dân chủ, đề ra được các giải pháp tích cực, hiệu quả để  tổ chức thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, tạo bước đột phá mới trong việc nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, góp phần xây dựng phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.